சிறகடிக்கும் இளமையை சீர்கெடுக்க வரும்
                                                                   
                                                                             பூதம் ! ! ! !

சின்ன சின்ன விநாடிகளை வீணாக்க வரும்

                                                                             சாபம் ! ! ! !

பெற்றவர்களின் கனவுகளை காணல் நீராய் மாற்றும்

                                                                                           மாயை ! ! !

உற்றவர்களின் கண்ணீர்களை குடிக்க வந்த

                                                                           வறட்சி ! ! !

உணவுகளையும் உணர்வுகளையும் மறக்கடிக்க வரும்

                                                                                                ஏவல் ! ! !

உறங்காமல் தன் தலையில் மண் வாறிவிடும்

                                                                           வாரணம் -- இளமை காதல் ! !